Októberi nyereményjáték szabályzata

posted in: Uncategorized | 0

JÁTÉKSZABÁLYZAT

 

A hasznosbolt.hu Kft. (1223 Budapest, Klauzál Gábor utca 6/a, a továbbiakban: Szervező) a Facebookon nyereményjátékot szervez (a továbbiakban: Játék).

 

Mindenki, aki a Játékhoz kapcsolódó Facebook bejegyzés alá beírja, hogy kinek szeretné megnyerni a Skicc Esküvői Tervezőfüzetet, automatikusan elfogadja a játékszabályzatot.

 1. A Játékban való részvétel feltételei

A Játékban való részvételre az jogosult, aki a Szervező Skicc Esküvői Tervezőfüzet Facebook oldalán (www.facebook.com/hasznosbolt.hu) elhelyezett „Nyerj Skicc Esküvői Tervezőfüzetet” posztban (a továbbiakban: Poszt) a játék ideje alatt a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételek betartásával válaszol. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban való részvételt megelőzően az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Játék részvételi szabályairól, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat, és e mulasztás nem eshet a Szervező terhére.

 

 1. A Játékban kizárólag az vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos):

a.) Magyarországon bejelentett állandó vagy ideiglenes lakóhellyel rendelkezik, 18. életévét betöltött természetes személy, és

b.) a Játék időtartama alatt a Játékszabályzatnak megfelelő módon jelentkezik a Játékba.

 

 1. A Játék időtartama és menete:

A Játék 2017.10.23. 08:00 órától 2017.10.29. 23:59 óráig tart. Ezen időszakot megelőző, vagy ezen időszak utáni időpontban küldött válaszok nem vesznek részt a Játékban.

A Szervező a Játék során a fent megjelölt időtartamon belül egy Posztot helyez el képpel a Skicc Esküvői Tervezőfüzet Facebook oldalán. A Játékos feladata a Posztban feltett kérdésre megfelelően válaszolni.

 

 1. Kiválasztással és nyereményekkel kapcsolatos tudnivalók

4.a.) Érvényes jelentkezés 

A Játékos a játék ideje alatt a Szervező által kihelyezett „Nyerj Skicc Esküvői Tervezőfüzetet” Poszt alatt közzétett 1 db komment/válasz útján vehet részt a játékban. A Játékos feladata a Facebook oldalon közzétett poszt alá elküldeni, hogy kinek szeretné megnyerni a Skicc Esküvői Tervezőfüzetet (a válaszba saját magát is megjelölheti).

A Játékosok nem csak kizárólag saját nevükben játszhatnak, viszont a Játék ideje alatt a Játékos egyszer vehet részt a Játékban, azaz egyszer küldheti el válaszát.

Érvényes a jelentkezés, amennyiben a fenti feltételek mindegyikének megfelel.

A nem valóságnak megfelelő adatokat megadó Játékos, a Játékszabály feltételeit nem teljesítő Játékos, ill. azon Játékos, aki csalással, valótlan adatok megadásával próbálja meg nyerési esélyét növelni a Játékból kizárásra kerül, és így nem jogosult a nyeremény átvételére. A Szervező nem vállal felelősséget az esetlegesen hibás jelentkezésekért. Az előírttól eltérő formátumú jelentkezések helyességének elbírálására a jogot a Szervező fenntartja magának.

Kizártak a Játékból azok a jelentkezések, függetlenül a jelentkezés elmaradásának vagy nem megfelelőségének okától, amelyekre nem a Szervező által a jelen játékszabályzat 3. pontjában megjelölt időtartamban kerül sor.

Mi történik, ha nem működik az internet szolgáltatás?

Időnként előfordulhat, hogy a Szervezőn kívül álló okokból a szolgáltatás nem használható. A Játékos tudomásul veszi, hogy az üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebesség a kiszolgáló technikai feltételeinek függvénye, és ezért a Szervező felelősséget nem vállal. A fentieket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, az eszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

A Szervező nem vállal felelősséget olyan esetekben sem, amikor azért nem érkezik meg (időben) az üzenet, mert a Játékos a pályázatot nem a Játék során használatos megfelelő formátumban küldi el, nem megfelelő a hálózat lefedettsége, vagy a Játékos e-mail címe bármely egyéb ok miatt nem elérhető, a Játékos e-mail fiókja betelt és nem képes további üzenetek fogadására, az internetszolgáltatón, illetve az e-mailt kézbesítő harmadik félen kívül álló okból kifolyólag nem tudjuk kézbesíteni a Játékos számára az üzenetet.

4.b) Nyertesek sorsolása

A nyeremény kisorsolása egy, a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik (www.besocial.hu), és a sorsolásról videó felvétel készül.

A sorsolás kihirdetése: 2017.10.30. 12 óra

4.c) Nyeremény

A Játékban azon játékosok között történik a sorsolás, akik a 4.a. pontban megjelöltek szerint jelentkeztek a Játékba.

Nyertesek száma:

 • Első díj: 1 fő
 • Második díj: 1 fő
 • Harmadik díj: mindenki, aki szabályosan vett részt a nyereményjátékban

Nyeremények:

 1. díj: 1 db 7990 Ft értékű Skicc Esküvői Tervezőfüzet a hasznosbolt.hu Kft.-től (a termékről bővebb információ: www.hasznosbolt.hu/termek/eskuvotervezo)
 2. díj: 1 db 50%-os kupon, mely egy darab Skicc Esküvői Tervezőfüzet megvásárlása esetén használható fel
 3. díj: 10%-os kupon, mely egy darab Skicc Esküvői Tervezőfüzet megvásárlása esetén használható fel

4.c) Tartalék nyertes(ek)

A Szervező 2 db tartaléknyertest sorsol ki, akik a kisorsolás sorrendjében jogosultak az eredeti nyertes Játékosok helyébe lépni. A tartaléknyertesek abban az esetben válnak jogosulttá a nyereményre, ha a nyertesek nem felelnek meg jelen játékszabály követelményeinek, vagy adataik nem ellenőrizhetőek, vagy nem valósak, vagy tévesek, és ezért a Játékból ki kell zárni, vagy a Szervező által megadott, az értesítéstől számított 7 napon belül nem elérhető, vagy nem jelentkezik.

4.e) A nyeremények készpénzre át nem válthatók. 

 

4.f) Nyeremények átvételével kapcsolatos szabályok: 

A Szervező a sorsolást követően a lehető legrövidebb időn belül értesíti Facebook üzenetben a nyerteseket. Amennyiben a Nyertes értesítése sikertelen, a Szervező ebben az esetben jogosult a sorrendben következő tartaléknyertest nyertessé nyilvánítani. A Nyertesek a játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy az adategyeztetés során megadott nevüket a Skicc Esküvői Tervezőfüzet Facebook oldalán közzétegye. A Játék tárgynyereményeihez tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A tárgynyeremény csak postai úton vehető át Magyarországon belül, melyhez a pontos kiszállítási címet a Nyertes köteles pontosan megadni.

A második és harmadik díjakat a Szervező a résztvevőknek virtuális kupon formában küldi meg a Facebook levelezőrendszerén keresztül. A második díj kuponja 2018. január 31-ig használható fel. A harmadik díj kuponja 2017. november 12-ig használható fel. Egy kupon egy darab füzet megvásárlására jogosítja fel a kupon tulajdonosát.

A Játékos a részvétellel elfogadja a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt, valamint egyértelműen és kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy Nyertesként az adatait (név, értesítési cím, email cím, telefonszám) a Szervező kizárólag a Játékhoz kapcsolódóan kezelje, illetve a Nyertesek esetében értesítés céljából felhasználja, és további adatokat kérjen be a Nyertestől a vonatkozó adófizetési kötelezettség teljesítése céljából. Az adatok a Játékos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra. Az adatok megismerésére a Játék lebonyolításában, illetve az adókötelezettség teljesítésében résztvevő személyek jogosultak. A Szervező általi adatkezelés során a Játékos bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, ellenőrizheti személyes adatai tartalmát, illetve kérheti azok helyesbítését, törlését. Az adatok kezeléséről való tájékoztatáskérés, illetve az adatok módosítása, törlése iránti igényeket az info @hasznosbolt.hu címre juttatható el a Játék időtartama alatt. A regisztráció során megadott adatoknak a Játék időtartama alatti törlése esetén azonban a Játékos nem jogosult a Játékban való részvételre, ezáltal a Nyeremény átvételére sem.

A nyertes adatainak hiányosságáért/hibájáért (pl. kért adatok hiánya, helytelensége stb.), a Szervező érdekkörén kívül felmerülő technikai problémákért (e-mail cím elévülése, cseréje, Facebook profil megváltoztatása, stb.), a Szervező a Nyertesek felé semmiféle felelősséget nem vállal. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Nyerteseket a Játékban résztvevő, Facebook nyilvános adataik segítségével azonosítjuk, így az idő közbeni esetleges változással járó, valamint a Szervező érdekkörén kívüli technikai okból felmerülő problémákért a felelősséget a Szervező nem vállalja. A Szervező nem vállal felelősséget abban az esetben sem, ha a Játékos a megadott elérhetőségeken nem elérhető, vagy adatai alapján egyáltalán nem vagy nem egyértelműen beazonosítható.

 1. A Játékkal kapcsolatos információk

A Játékról információk a Szervező Skicc Esküvői Tervezőfüzet Facebook oldalán posztokban lesznek megtalálhatóak. A Játék jelen Játékszabályzata a Szervező Facebook oldalán (www.facebook.com/hasznosbolt.hu) megtalálható a Játék időtartama alatt. A Játékkal kapcsolatos kérdés esetén az info @hasznosbolt.hu e-mail címen tud tájékoztatást kérni.

 1. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

A Játékos jelentkezésével tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játékszabályban foglalt valamennyi feltételt, valamint a jelentkezéssel egyidejűleg kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy:

a, adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek , és azokat a Szervező – a Játékos esetleges tiltási nyilatkozatáig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a jelen promóció során, valamint a jövőben saját marketingtevékenysége céljából kezelje és felhasználhassa. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus hírközlésről szóló többször módosított 2003. évi C. törvény, a 1992. évi LXVI. törvény (a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról); valamint a 1995. évi CXIX. törvény (a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény)); alapján a Játékszabályzatban meghatározott szerinti adatkezeléshez és a megjelölt adatfeldolgozók által végzett adatfeldolgozásért az adattulajdonos hozzájárulását írásos formában megadottnak kell tekinteni a részvétel során, a regisztrálással megadott hozzájárulás alapján.

b, a nyertes Játékosok adatait, nevüket, fotójukat és lakcímüket – kizárólag a település közigazgatási megnevezésével – a Szervező nyilvánosságra hozhatja.

Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a hasznosbolt.hu Kft. (székhely: 1223 Budapest, Klauzál Gábor utca 6/a). Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. Az adattulajdonos bármikor visszavonhatja hozzájárulását, illetve kérheti adatai törlését az info @hasznosbolt.hu email címen. Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A Játék során átadott adatokat a Szervező kezeli, azokat a Facebook semmilyen formában nem kapja meg.

 1. A Játékból mindvégig ki vannak zárva:

a., Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói,

 1. További információ

A Szervező a kiválasztás lebonyolítását követően jogosult megvizsgálni, hogy a jelen Játékszabály 7. pontjában meghatározott kritériumoknak megfelel-e a nyertes. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért sem a Szervező, sem a Közreműködő nem vállalnak felelősséget. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a Nyereményjátékot kiegészítse vagy módosítsa. A Szervező jogosult a Játékszabályzatot annak egyidejű közzétételével bármikor módosítani.

 

MINDENKINEK SOK SZERENCSÉT és JÓ JÁTÉKOT KÍVÁNUNK!

 

hasznosbolt.hu Kft.

Szervező